Kunskapsbanken

VARFÖR RÖRMÄRKNING?

Vilka krav finns? Ett massabruk eller en kemisk anläggning kan vara förvirrande för den som aldrig varit där förr – alla rör mellan olika maskiner, pumpar, tankar och cisterner.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker. Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser som kan innebära kemiska risker.

CLP – Förordning och Regler

CLP (Classification, Labelling and Packaging) baseras på ett globalt system som utvecklades av FN, och gäller alla kemiska produkter från 1 juni 2015.

GHS

GHS – ”globalt harmoniserat system” – syftar till ett system skapat för klassificering och märkning av kemikalier som ingår i EU’s CLP-förordning.

REACH

REACH är en kemikalielagstiftning som gäller i EU. Grundprincipen med REACH är att ämnen som släpps ut på marknaden inte orsakar skador, varken för hälsa eller miljö.

Seveso – Direktiv

Sevesodirektivet antogs av EU för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö.

SSG Standard

SSG finns här för att ge råd och lösningar som hjälper dig bygga och underhålla industrianläggningar med en säker, effektiv och ekonomiskt hållbar standard.

SIS Standard

Denna standard (SVENSK STANDARD · SS 741:2017) innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer. Från rörledningar till cisterner och mycket mera.

Varukorg