Faroangivelser, H-fraser

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker

H-fraser = Hazard statements… utgör en del av globalt harmoniserat system för klassifikation och märkning av kemikalier (GHS). De är avsedda att bilda en uppsättning standardiserade fraser om farorna med kemiska ämnen och blandningar som kan översättas till olika språk. Som sådana tjänar de samma syfte som R-fraser, som de är avsedda att ersätta. H-fraser ska alltid användas tillsammans med faropiktogrammen. Det är enbart med H-fraserna som du får fullständig information om hanteringen av det specifika farliga ämnet. Exempel på några faroangivelser med koder:
Varukorg