Varför är rörmärkning viktigt, och vilka krav finns?

Ett massabruk eller en kemisk anläggning kan vara förvirrande för den som aldrig varit där förr – alla rör mellan olika maskiner, pumpar, tankar och cisterner.

För att få en klar bild av vad som finns i rören och väsentliga riskfaktorer, så har Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket ställt krav på märkning enligt CLP-förordningen (Klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen) och föreskriften AFS 2014:43, personal, inspektörer och extern personal.

De främst använda standarderna är SS741:2017 och SSG7571.

I CLP-systemet finns piktogram – med universella symboler mot vit botten omgivna av en röd ramGHS. Piktogrammen krävs vid cisternmärkning enligt CLP och kan användas utan förklarande text på rör.

Det krävs en produkttext samt strömningsriktning enligt föreskriften vid märkning. Enligt SS741:2017 också en färgkod, som indikation för graden av fara och produkttyp. Produkter med flera farliga egenskaper skall färgmärkas för att gälla den dominerande faran.

Se gärna till säkerhetsdatabladet, avsnitt 2.2. Med dess hjälp kan man enkelt välja rätt färg och piktogram. De allvarligaste riskfaktorerna visas först enligt CLP-direktivet – om ämnet har fler än en – dock inte fler än 4 eller 5 piktogram.

Varukorg