GHS

GHS – Globalt Harmoniserat System

GHS – ”globalt harmoniserat system” – är ett system för klassificering och märkning av kemikalier som ingår i EU’s CLP-förordning.

Systemet gäller för både ämnen och beredning vid transport, distribution och användning.

GHS sätter standarden för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter och blandningar. Systemet utvecklades av FN för att fastställa enhetliga  bedömningskriterier och kommunikation av farliga kemikalier i hela världen, och minska potentiella risker för människors och djurs hälsa och för miljön.

Systemets tre huvuddelar

– Märkning av farliga ämnen: Faroklassificeringen innehåller konkreta kriterier för klassificering av hälsorisker, fysikaliska faror och blandningar. Detta säkerställer mer precisa indikationer på säkerhetsdatabladen.

– GHS-etiketter: Etiketter måste användas av tillverkare, importörer och återförsäljare av kemikalier för att visa standardiserade signalord, piktogram, faro- och säkerhetsanvisningar.

– Säkerhetsdatablad (SDS): Alla leverantörer och tillverkare av kemikalier som finns i kommersiellt bruk ansvarar för att leverera ett säkerhetsdatablad tillsammans med kemikalien. Formatet på säkerhetsdatabladen är indelat i 16 punkter enligt Reach-förordningen.

GHS symboler / Piktogram

Explosivt

GHS01

Symbol: Exploderande bomb
Fysisk fara: Sprängämne, Fasta och gasformiga ämnen, samt vissa organiska peroxider

Brandfarligt

GHS02

Symbol: Låga
Fysisk fara: Brandfarliga fasta, flytande och gasformiga ämnen samt vissa organiska peroxider

Oxiderande

GHS03

Symbol: Låga över cirkel
Fysisk fara: Alla brandfarliga ämnen och vätskor samt gaser i den farligaste kategorin

Tryck

GHS04

Symbol: Gasflaska
Fysisk fara: Trycksatta gaser (Flytande, nerkylda och upplösta, samt kombinationer av dessa)

Frätande

GHS05

Symbol: Korrosivt
Fysisk fara: Korrosivt för metaller
Hälsofara: Frätande på huden. Allvarliga ögonskador

Giftig

GHS06

Symbol: Dödskalle och korslagda benknotor
Hälsofara: Akut giftig med alla exponeringsvägar (Vid förtäring, hudkontakt och inandning)

Skadlig

GHS07

Symbol: Utropstecken
Hälsofara: Akut giftigt. Irriterande för hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Specifik organtoxicitet, enstaka exponering. (Irriterande för luftvägarna och kan göra att man blir dåsig och omtöcknad)

Hälsofarlig

GHS08

Symbol: Människa med skada
Hälsofara: Kroniska hälsorisker som: Cancer, genetiska skador och ferilitetsskador. Specifik organtoxicitet, enstaka och upprepad exponering. Kan orsaka astma.
Akut: Andningssvårigheter

Miljöfarlig

GHS09

Symbol: Miljö (Dött träd, död fisk)
Fysisk fara: Akut eller kronisk fara för mark och vattenmiljö.

Faro- och skyddsangivelser / H, P & EUH-fraser

Faropiktogram är avsedda att ge särskild information om faran, medan signalorden anger farans relativa allvarlighet för att varna läsaren. Det finns företrädesprinciper för faropiktogram, där vissa farosymboler uteblir vid märkningen.

Faroangivelserna beskriver vilken typ av fara som är förknippad med ett ämne eller  en blandning – även graden av fara i förekommande fall anges skyddsangivelserna beskriver åtgärder som rekommenderas för att minimera eller förhindra skador som följer vid exponering till ett farligt ämne eller en farlig blandning.

Exempel på några faroangivelser med koder:

Exempel på några skyddsangivelser med koder:

För att komplettera de angivna farorna och uppmärksamma andra risker kopplade till produktens egenskaper, finns även EUH-fraser, exempelvis EUH071 (Frätande på luftvägarna) H314 brukar kompletteras med.

Dessa fraser är ett komplement till den huvudsakliga klassificeringen, men dessa kan inte väljas bort utan måste appliceras enligt regler etablerade i CLP-förordningen.

Rekommenderade färger vid märkning enligt svensk standard SS 741

Vatten
Brandskydd
Luft & Vakuum
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga gaser
Oxiderande gaser & vätskor
Frätande och giftiga vätskor
Vattenånga
Färskvatten
Massor, suspensioner
Övriga gaser
Övriga vätskor
Varukorg