Kompletterande angivelser, EUH-fraser

Ytterligare faror och risker kopplade till den kemiska produktens egenskaper uppmärksammas även  under EUH-fraser.

Dessa fraser utgör ett komplement till den huvudsakliga klassificeringen men dessa kan inte väljas bort utan måste appliceras enligt regler etablerade i CLP-förordningen.

Fysikaliska egenskaper

Hälsofarliga egenskaper

Miljöfarliga egenskaper

Kompletterande märkning/information om vissa ämnen eller blandningar

Varukorg