CLP

CLP – Internationellt regelverk

CLP-förordningen är en förordning för klassificering i EU. Detta inkluderar märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. CLP (Classification, Labelling and Packaging) baseras på ett globalt system som utvecklades av FN, och gäller alla kemiska produkter från 1 juni 2015.

Kemikalier av farliga slag ska vara tydligt märkta med faropiktogram, signalord och faro- och skyddsangivelser.

Industrin ansvarar för att de fastställer farorna med ämnen och blandningar innan de släpps ut på marknaden, samt att klassificera dem i enlighet med de faror som har identifierats.

Varukorg